Witaj na stronie Polskiego Centrum Opieki

Czynne : Od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16
  Kontakt : 58 669 80 27

SAMORZĄDOWA TELEOPIEKA POWSZECHNA

logo_ksst_CMYK                                             

Jednostkom Samorządu Terytorialnego proponujemy włączenie do zainicjowanego przez Fundację Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej Krajowego Systemu Samorządowej Teleopieki. W skład systemu obecnie wchodzą:

 • terytorialne systemy teleopieki domowej j.s.t.,
 • operator Systemu Krajowego wraz z Centrum Operacyjno-Alarmowym.

System stanowić może wsparcie działań samorządu terytorialnego w następujących obszarach wsparcia opieki osób starszych, z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania i poza nim:

 • bezpieczeństwa seniorów i innych osób o ograniczonej samodzielności – tzw. „przycisk alarmowy SOS”,
 • opieki socjalnej („przycisk alarmowy SOS” teleopieki zapewniający bezpieczeństwo Podopiecznego w czasie gdy nie ma w domu opiekunki, podsystem domowych usług opiekuńczych oraz podsystem wspierający pracę zespołów samopomocy sąsiedzkiej i wolontariatu na rzecz seniorów),
 • profilaktyki i rehabilitacji medycznej (geriatryczne zespoły opieki domowej oraz opieki poszpitalnej).

Budowa terytorialnego systemu teleopieki odbywa się etapami. Podobnie jak w innych krajach pierwszy etap stanowi zazwyczaj budowa tzw. podsystemu „czerwonego”, czyli przywoławczego teleopieki, a więc działania na rzecz polepszenia bezpieczeństwa Podopiecznych Systemu.

Jak działa system Teleopieki & Teleasekuracji Zdrowia? 

 • W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osoba posiadająca opaskę lub brelok bezpieczeństwa naciska przycisk SOS lub dodatkowo w sytuacji gwałtownego upadku opaska/brelok automatycznie wysyła sygnał alarmowy SOS z geolokalizacją GPS miejsca zdarzenia.
 • Opaska/brelok automatycznie łączy się z Centrum Operacyjno-Alarmowym (COA) działającym 24h/7 w Polskim Centrum Opieki.
 • W nagłych wypadkach dyspozytor COA wzywa służby ratunkowe. Natomiast w sytuacjach, które nie wymagają interwencji pogotowia ratunkowego informuje osoby do kontaktu – opiekuna lub bliskie osoby o zdarzeniu i wspólnie z nimi podejmuje decyzję o dalszym działaniu.

Rozbudowa Systemu

W oparciu o działający podsystem alarmowy mogą być budowane kolejne podsystemy teleopieki domowej, w tym również z wykorzystaniem środków pomocowych.

I tak:

Podsystem „niebieski” domowych usług opiekuńczych może wspierać:

 • opiekę fizyczną nad osobami o ograniczonej samodzielności lub z obciążeniami zdrowotnymi, które przebywają okresowo lub stale samotnie w domu – poprzez znaczące uproszczenie dostępu do tych usług oraz rozszerzenie ich zakresu z wykorzystaniem centrum telefonicznego domowych usług opiekuńczych. Pełne wykorzystanie tych funkcji nastąpi wraz z wejściem w życie tzw. bonów senioralnych.
 • profilaktykę medyczną – poprzez wsparcie organizacyjno-techniczne działania geriatrycznych zespołów opieki domowej lub zespołów opieki poszpitalnej, których praca może być koordynowana z wykorzystaniem tego podsystemu. Profilaktyka medyczna może być uzupełniona rozwiązaniami wykorzystującymi urządzenia telemedycyny domowej.

Podsystem „zielony” oparty na zespołach samopomocy sąsiedzkiej lub wolontariatu wspiera:

 • psychicznie Podopiecznych, zapewniając im łatwy kontakt głosowy z życzliwym rozmówcą, zmniejszając prawdopodobieństwo prób samobójczych na skutek załamania kondycji psychicznej i poczucia osamotnienia („teleopiekun”),
 • działania organizacji samopomocy sąsiedzkiej i wolontariatu na rzecz seniorów.

Zróżnicowane rozwiązania teleopieki dla seniorów

Polskie Centrum Opieki nie jest producentem ani przedstawicielem producentów urządzeń do teleopieki i telemedycyny oraz oprogramowania do nich.

Oznacza to, że współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego dążymy do optymalnego, z punktu widzenia realizacji celów samorządu, doboru urządzeń teleopieki/telemedycyny oraz oprogramowania do nich.

W szczególności uważamy, że grupy seniorów o różnym poziomie niesamodzielności wymagają zróżnicowanych rozwiązań wspierających ich w codziennym życiu.

Aktywacja usługi

Włączenie do Systemu następuje po podpisaniu przez jednostkę samorządu terytorialnego umowy z Operatorem Systemu, odpowiedzialnym za jego obsługę techniczno-organizacyjną oraz po wniesieniu pierwszej opłaty dostępowej.

W ramach opłaty dostępowej j.s.t. otrzymuje pakiet usług wspierających wdrożenie Systemu na terenie danej jednostki samorządowej.

Zasady współpracy

Oczekiwania względem jednostek samorządu terytorialnego:

 • wskazanie osoby/osób odpowiedzialnych za System w danej jednostce samorządu terytorialnego,
 • zapewnienie miejsc, gdzie mieszkańcy mieliby udostępnione dokumenty związane ze świadczeniem usługi teleopieki oraz gdzie mogliby uzyskiwać informację na temat Systemu,
 • dostarczenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów przez Podopiecznych do Operatora Systemu,
 • edukacja mieszkańców i potencjalnych Partnerów projektu w zakresie wykorzystania technologii ICT do wsparcia osób starszych i niesamodzielnych,
 • wsparcie rozwoju na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego wolontariatu na rzecz seniorów.

Zalety Systemu

Teleopieka w systemie powszechnym to:

 • Profesjonalne, zawodowe centrum operacyjno-alarmowe, stosujące jednakowe standardy ochrony danych osobowych, współpracy z państwowymi służbami ratownictwa oraz standardy techniczne.
 • Zharmonizowanie z obowiązującymi w instytucjach rządowych i samorządowych zasadami budżetowania i finansowania projektów.
 • Rozwiązania organizacyjno-techniczne zapewniające maksymalne bezpieczeństwo Podopiecznych i odpowiednią przepustowość systemu, rozdzielenie funkcji „bezpieczeństwo” i wsparcia opiekuńczego, medycznego i psychicznego.
 • Elastyczne rozwiązania, umożliwiające stałą rozbudowę i modyfikację systemu.
 • Racjonalność ekonomiczna.

Zalety dla j.s.t. wprowadzania teleopieki w systemie powszechnym:

 • W danym okresie budżetowania stała opłata za wykupiony pakiet teleopieki.
 • Możliwość sfinansowania dostępu dla wszystkich mieszkańców przez j.s.t.
 • Opłata dostępowa nie powoduje obowiązku zapłaty pdof.
 • Wsparcie ze strony operatora Systemu Krajowego poprzez dedykowanego koordynatora.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o Programie Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

Rekomendowane urządzenia do teleopieki:

OPASKI BEZPIECZEŃSTWA SOS – SENIOR OPASKI SOS

Senior Opaska SOS Model EV05 – specyfikacja

Senior Opaska SOS Model L19 – specyfikacja

UNIWERSALNE URZĄDZENIA SOS – SENIOR BRELOKI SOS

Senior Brelok SOS Model EV-04 – specyfikacja

Senior Brelok SOS Model EV-07b – specyfikacja